Skip to main content

Disclaimer

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: http://verellenhouthandel.be

Deze website is een initiatief van:

Verellen Houthandel BV
Martelarenstraat 46
3970 Leopoldsburg
BTW BE 0644.790.375

E-mail: info@verellenhout.be
Telefoon: 011 40 11 06

Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Verkoopsvoorwaarden en de Privacy Statement. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Verellen Houthandel BV, als voor jou, de Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

Contacteer ons gerust indien u verdere vragen of opmerkingen heeft, wij beloven u een spoedig antwoord.

Onze website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen.

Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze
maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis. Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken
en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

2.2 Inhoud op onze website

De inhoud van de website wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen
nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden,
ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende
wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Verellen Houthandel BV.

2.3 Wat wij van jou als gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen. Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals, de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij Verellen Houthandel BV vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij.
Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy
Statement van deze websites door te nemen.

Intellectueel eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Verellen Houthandel BV en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Verellen Houthandel BV hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Verellen Houthandel BV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Limburg.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

Privacy Statement

Verellen Houthandel BV wil je via deze privacyverklaring informeren over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verellen Houthandel BV, met maatschappelijke zetel te Martelarenstraat 46, 3970 Leopoldsburg met ondernemingsnummer BTW BE 0644.790.375.

Verellen Houthandel BV is verwerkingsverantwoordelijke en verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen m.i.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als de GDPR).

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of jouw gegevens in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Verellen Houthandel BV bewaart je persoonsgegevens zolang als noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking. Je persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten je persoonsgegevens langer bij te houden.

Verellen Houthandel BV kan volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Consumptiegewoonten
 • Cookies: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door inschrijving op onze nieuwsbrief of een afspraak in te plannen, in correspondentie en telefonisch.

Verellen Houthandel BV verwerkt deze persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer: voor administratie van klanten, om je bestelling af te handelen, om je te contacteren over je bestelling.
 • Om je te informeren over producten of diensten aangeboden door Verellen Houthandel BV, voor direct marketing en reclame, omdat je een aankoop deed met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om de klantrelatie in stand te houden, of indien je inschreef voor onze nieuwsbrief, uw expliciete toestemming.
 • Cookies: Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op deze website te vergemakkelijken of om persoonlijke instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te onthouden met als rechtsgrond je expliciete voorafgaande toestemming.
 • Voor analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te analyseren, gebruikt onze website Google Analytics.
 • Voor sociale doeleinden: om gebruikers van deze website voor hen relevante informatie te laten zien op de website.

Met wie we uw data delen

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners met wie wij samenwerken:

 • Onze IT-leveranciers;
 • Cloudsoftware dienstverleners;
 • Onze overkoepelende business-groepering;
 • Accountant;
 • Juridische adviseurs;

Verellen Houthandel BV zal je persoonsgegevens niet overmaken aan andere dan bovenvermelde categorieën van ontvangers zonder je akkoord, tenzij wij hiertoe gedwongen worden door de toepasselijke regelgeving.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens

Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Welke cookies passen we toe?

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens je voorkeur onthouden.

Performantie cookies

We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

Third party cookies

Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van onze website zelf, maar wel van derden. Zo worden onder ander cookies geplaatst door Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Toestemming en beheer van je cookies

Bij uw eerste bezoek op onze website wordt je gevraagd het gebruik van cookies te aanvaarden.

Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Indien je deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken. Op de volgende website vindt je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

Je kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

Verellen Houthandel BV levert alle redelijke inspanningen om de niet-toegelaten toegang tot / oneigenlijk gebruik van / onthulling van je persoonsgegevens te voorkomen en de risico’s die daarmee gepaard gaan te minimaliseren. Geen enkel technologisch systeem is echter volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verschaffen van persoonsgegevens (per telefoon of over het internet).